PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

PRESSUPOST EXERCICI 2024

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serrall Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN

Imports en EUROS

DESPESES

Import
CAPÍTOL 1 Remuneracions de personal 40.170,55
CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i serveis 339.647,44

TOTAL DESPESES

379.817,99

INGRESSOS

Import
CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 379.817,99

TOTAL INGRESSOS

379.817,99