PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

PRESSUPOST EXERCICI 2023

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serrall Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN

Imports en EUROS

DESPESES

Import
CAPÍTOL 1 Remuneracions de personal 39.071,64
CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i serveis 114.727,26
CAPÍTOL 6 Inversions reals 255.380,00

TOTAL DESPESES

409.178,90

INGRESSOS

Import
CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 336.836,80
CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 72.342,10

TOTAL INGRESSOS

409.178,90