PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern del Consorci venen definits pels seus Estatuts.

El Consell General:

  • Quatre representants de l’Ajuntament de Viladecans
  • Quatre representants de la Generalitat de Catalunya

La Comissió executiva:

  • Un representant de l’Ajuntament de Viladecans
  • Un representant de l’Intitut Català del Sòl

Consell General

President del Consorci

Sr. Carles Ruiz i Novella

Alcalde-President Ajuntament Viladecans

(càrrec rotatori cada any)

Sra. Elena Alarcon Mendez

1a Tinenta. Alcadia, Serveis Generals, serveis d’empreses, Innovació i de formació i Ocupació

Sr. Ricard Calle Martínez

3r Tinent. Planificació territorial i esports

Sr. Enric Serra del Castillo

Director de l’Àrea de Planificació Territorial

Sr. Albert Civit i Fons

Director Institut Català del Sòl

Sr. Gonçal Marquès i Sagnier

Director de Projectes, cap operatiu de l’Institut Català del Sòl

Sra. Elisabet Cirici i Amell

Directora General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya

Sr. Agusti Serra i Monté

Secretari d’Habitat Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya

Comissió Executiva

Emili Galisteo Rodriguez

Gerent de l’Empresa Municipal VIMED

Ramon Forcada Pons

Director de la Direcció d’Anàlisi Estratègica de l’Institut Català del Sòl

Secretària del Consorci

Alicia Valle Cantalejo

Organigrama

Relació de llocs de treball del personal laboral i eventual

Protocol Prevenció-Intervenció assatjament i violència en el treball:

Pressupostos

PRESSUPOST EXERCICI 2019

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serrall Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN

Imports en EUROS

DESPESES

Import
CAPÍTOL 1 Remuneracions de personal 60.232,48
CAPÍTOL 2 Despeses de béns corrents i serveis 590.198,08
CAPÍTOL 6 Inversions reals 1.120.049,01
CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 136.922,92

TOTAL DESPESES

1.907.402,49

INGRESSOS

Import
CAPÍTOL 3 Taxes, béns i altres ingressos 1.288.032,10
CAPÍTOL 8 Variació d’actius financers 619.370,39

TOTAL INGRESSOS

1.907.402,49

Auditories