EL CONSORCI

Deltabcn, motor de connexió de coneixement local i internacional

Nom

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN

CIF

Q-0801422-G

Domicili social

Ajuntament de Viladecans
Carrer Jaume Abril, 2
08840 Viladecans

Correspondència

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors de Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN

Oficines Vimed
c/. Pompeu Fabra, 50 – baixos
Viladecans 08840 Barcelona

Contacte

Adreça electrònica: mluisa@deltabcn.cat
Tel. 93 637 30 55

El 12 de setembre de 2006 la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i , concretament, del seu ens adscrit, l’Institut Català del Sòl, i l’Ajuntament de Viladecans constituïren, de forma paritària, el Consorci per al desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat.

El Consell General del Consorci en data 12 de desembre de 2016 va aprovar  l’adscripció del Consorci a la Generalitat de Catalunya mitjançant l’Institut Català del Sòl; i l’ampliació del seu àmbit d’actuació amb els nous sectors de Can Sabadell i Serral Llarg, segons el Pla Director Urbanístic d’àmbits d’activitat econòmica del delta del Llobregat.

En data 12 de gener de 2018, es va aprovar per part del Consejo de Ministros, la modificació dels Estatuts del Consorci, per  l’adscripció del Consorci a l’Institut Català del Sòl; així com l’ampliació als seus àmbits d’actuació; i amb el seu canvi de nom; Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, DELTABCN. Els acords de l’aprovació de la modificació dels estatuts es van  publicar al BOE, 25 de gener de 2018, i al DOGC el 25 de gener de 2018.

El Consorci està format per l’Institut Català de Sòl, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya; i li correspon el 51% dels totals de drets i obligacions del Consorci;  i l’Ajuntament de Viladecans en un 49% del total de drets i obligacions del Consorci.

El Consorci és un ens de naturalesa autonòmica i de caràcter voluntari, que gaudeix de personalitat jurídica per al compliment de les seves finalitats.

El Consorci te per objecte desenvolupar el planejament i gestió urbanística dels terrenys situats en el terme municipal de Viladecans, en els sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg.

En compliment dels seus objectius, correspon al Consorci coordinar l’actuació dels ens consorciats; assumir les tasques de planejament i gestió urbanística com a administració actuant; redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris; i establir criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l’actuació pública. Aquestes funcions seran exercides pel Consorci, sense perjudici d’aquelles que es reserven al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l’Ajuntament de Viladecans d’acord amb la legislació aplicable.

L’activitat realitzada per el Consorci és d’interès públic i general.