FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

En data 15/1/2015 va entrar en vigor la Llei Estatal 25/2013 d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic. Així mateix i mitjançant l’Acord de Govern GOV/151/2014, d’11 de novembre, la Generalitat de Catalunya declara el servei e.FACT com a punt general d’entrada de factures per a les administracions públiques catalanes.

El Consorci per al desenvolupament dels Sectors de Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg al terme municipal de Viladecans, Deltabcn  té implementat l’aplicació corporativa e.FACT és el punt on els proveïdors poden lliurar les factures electròniques i la resta de documentació annexa que escaigui: albarans, representació impresa, etc. Es tracta d’una plataforma que permet:

 • consultar l’estat de les factures emeses;
 • fer-ne el seguiment, i
 • aconseguir el comprovant de registre administratiu de la factura.

Això vol dir que, les societats mercantils (bàsicament SA, SL, UTE) tenen l’obligació de facturar electrònicament a les Administracions Públiques, inclòs el Consorci urbanístic Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, Deltabcn de Viladecans, i aquestes l’obligació d’acceptar-les.

En resum, els aspectes clau de l’emissió de factures electròniques (eFactures) són:

 • Han d’emetre factures electròniques les societats mercantils (bàsicament SA, SL I UTE). L’obligació no inclou a persones físiques o professionals ni a proveïdors estrangers.
 • Els proveïdors que han d’emetre factures electròniques les han de signar digitalment amb un certificat reconegut.
 • Els proveïdors han d’entregar les seves factures electròniques dirigides al Consorci a través de la plataforma GeFACT.

CODIS DIR3 a informar:

 • Trobareu els codis DIR3  a la pàgina web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda en el següent enllaç: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/factura-electronica/emetre/llista-entitats-empreses-receptores/
 • La combinació de codis DIR3 que hauran d’informar per enviar factures electròniques, és la següent:
  • Oficina Comptable: A09026305 Consorci urbanístic Ca n’alemany, Can Sabadell  i Serral Llarg, DELTABCN
  • Òrgan Gestor: A09026305 Consorci urbanístic Ca n’alemany, Can Sabadell  i Serral Llarg, DELTABCN
  • Unitat Tramitadora: A09026305 Consorci urbanístic Ca n’alemany, Can Sabadell   i Serral Llarg, DELTABCN

En aquest sentit és important remarcar que el camp d’una eFactura s’haurà d’indicar al camp FileReference. el número d’expedient (en cas que es disposi).

Per més informació, adjunt trobareu als següents links la informació més rellevant que sobre la factura electrònica publicada per la Generalitat de Catalunya en el seu portal GENCAT.CAT.